Regulamin konkurs clarins x flower store

REGULAMIN KONKURSU

DZIEŃ MATKI CLARINSxFLOWERSTORE.POLAND

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem Konkursu jest Flower Store Milena Wiktorek

Aleja Wyzwolenia 3/5 

00-572 Warszawa 

NIP 7582336539


1.2 Sponsorem nagród w konkursie jest Orbico:

2. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1 Przed wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
2.2 Udział Uczestnika w Konkursie jest dobrowolny, ponadto uczestnik może w każdym
momencie trwania Konkursu zrezygnować z udziału w nim, powiadamiając o tym
Organizatora.
2.3 Uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat i mieć autentyczne, wiarygodne oraz
publiczne konto na portalu Instagram oraz mieszkać na terytorium Polski.
2.4 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest Obserwowanie profilu Clarins Polska
(https://www.instagram.com/clarinspolska//) oraz przesłanie odpowiedzi na pytanie
konkursowe w formie komentarza pod postem konkursowym: Z jakimi kwiatami koarzy Ci się Twoja mama i dlaczego? Dodatkowo uczestnik może polubić profil
flowerstore.poland na Instagramie.
2.5 Uczestnik nie może zgłaszać odpowiedzi na pytanie z profilu Instagrama firmy lub osoby
będącej w bezpośredniej konkurencji do marki Clarins.
2.6 Uczestnik w trakcie Konkursu może przesłać odpowiedź na pytanie tylko raz.

2.7 Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie
skutkuje wykluczeniem z udziału w Konkursie. Na dowolnym etapie Konkursu, w przypadku
wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika naruszającego zasady określone niniejszym
Regulaminem, Organizatorowi przysługuje prawo wyboru innego Uczestnika w miejsce
wykluczonego.

3. ZASADY KONKURSU, NAGRODY
3.1 Konkurs trwa od 21.05.2022 roku do 26.05.2022 roku do godziny 23:59.
3.2 Odpowiedź na pytanie zgłoszona w Konkursie oceniana jest pod względem kreatywności
odpowiedzi.
3.4 Nagrodzone zostaną 3 osoby, których odpowiedzi będą najciekawsze lub najbardziej
kreatywne.
3.5 Wygraną w Konkursie jest 1 z 3 zestawów z bukietem oraz Double Serum 30ml.
3.6. Zwycięzców Konkursu, wybierze na podstawie subiektywnej opinii Jury Konkursowe,
wskazane przez Organizatora Konkursu. Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna.
3.7 Organizator oznaczy w komentarzu pod zdjęciem konkursowym zwycięzców do dnia
1.06.2022 r. do 23:59.
3.8 Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu przez FlowerStore.Polska przesyłką
kurierską na koszt Organizatora, na podany przez niego adres, w terminie 10 dni roboczych
od dnia przekazania przez Zwycięzcę danych adresowych.
3.9 W celu przekazania nagrody Uczestnik powinien przekazać Organizatorowi w
wiadomości prywatnej na Instagramie prawidłowe dane m.in. takie jak imię, nazwisko, numer
telefonu, adres na który ma zostać wysłana nagroda oraz inne dane wymagane przez urząd
skarbowy w celach podatkowych.
3.10 Otrzymane przez Organizatora dane będą przetwarzane wyłącznie w celach
zrealizowania przekazania nagrody, a następnie usunięte.
3.11 Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną, ani przenoszenia jej
na inną osobę.
3.12 W przypadku, gdy Zwycięzca konkursu nie poda danych Organizatorowi w ciągu 2 dni,
Organizator ma prawo wybrać innego Zwycięzcę.

4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

4.1 Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 z późń. zm., „Ustawa”) jest wyłącznym twórcą prac Konkursowych zgłoszonych w
poszczególnych fazach Konkursu (dalej „Prace Konkursowe”), że przysługują mu pełne
autorskie prawa majątkowe do przesłanych Prac Konkursowych oraz, że Prace Konkursowe
nie były dotychczas nigdzie publikowane lub rozpowszechniane (z zastrzeżeniem
odmiennych postanowień Regulaminu dla poszczególnych etapów Konkursu), jak również
nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich, w tym prawa do
wizerunku a korzystanie przez Organizatora lub osoby przez niego upoważnione z Prac
Konkursowych w sposób określony w Regulaminie nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw,
dóbr, przepisów prawa ani tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania, ani
nie będzie wymagało od Organizatora uiszczania jakichkolwiek opłat.
4.2 Uczestnik, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, udziela Organizatorowi
nieodpłatnej licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania sublicencji), do zgłoszonych
przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac, będących utworami w rozumieniu Ustawy, na
wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zakończenia procesu zgłoszeń, a w
szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy, na okres 5 lat od zgłoszenia do Konkursu
Pracy Konkursowej, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w
szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie
dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na
których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy,
w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w
pkt a lub b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne
udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w
tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji,
reklamy, oznaczania i produkcji towarów,

wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy,
w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze
elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy
zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci
Internet (w tym w szczególności Facebook, YouTube, Instagram, stronie internetowej
Organizatora).
Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z Prac Konkursowych na potrzeby
prowadzenia Konkursu oraz do rozpowszechniania Prac Konkursowych w social-mediach na
profilach Organizatora.
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego
Prace Konkursowe przesłane w ramach zgłoszenia do Konkursu mogą zostać wykorzystane
oraz, że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora, w tym
wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w Pracach
Konkursowych w wyżej wskazanym zakresie.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1 Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator, Flower Store Milena Wiktorek i  Orbico Sp z o.o..
Organizator powierza przetwarzanie danych uczestników Koordynatorowi. W związku
prowadzeniem Konkursu przetwarzane będą nazwy profili facebookowych uczestników. Od
Zwycięzców zbierane będą dane jak: (a) imię, (b) nazwisko, (c) adres zamieszkania. Od osób
zgłaszających reklamację w drodze mailowej zbierane będą, poza danymi określonymi w lit. a
oraz b powyżej: (d) adres email.
5.2 Uczestnik, poprzez udział w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach przeprowadzenia konkursu (wyłonienia zwycięzców, rozdania nagród
oraz obsługi reklamacji). 
5.3 Dane osobowe nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej.
Organizator informuje przy tym, że korzystanie z serwisu Facebook może wiązać się z takim
przekazaniem, zgodnie z aktualną polityką prywatności serwisu.

5.4 Uczestnikom Konkursu przysługuje, prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania,
żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego
administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby
skorzystania z tych uprawnień należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem
privacy.orbicobeautypl@orbico.com. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w
Konkursie. Wyrażenie zgody odbywa się automatycznie poprzez wypełnienie zadania
konkursowego. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie poprzez kontakt z
Organizatorem pod adresem pinfo@flowerstore.pl
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Wszelkie reklamacje oraz zażalenia w związku z przeprowadzeniem Konkursu można
zgłaszać drogą mailową na adres: info@flowerstore.pl Organizator zobowiązuje się do ich
rozpatrzenia w terminie 14 dni roboczych.
6.2 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr
09, poz. 1540 z późn. Zm.).
6.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.